ੁJਚਅਕ 2, 2019, ਛਚਅਦaਖ 04ਯ30 ਂਝ। ਂਛTਖ਼
ਗਮਪਚ ਣਅਮਤਗਂ ਲਮਘਂ ਨਪ੍ਰ ਾਲਂਗ ਹਂ ਾਂ
?> ਤਜ੍ਰਪਚਗ ਬਞਤਮਜਦ ਖ਼
ਗਮਠ ਜਤਠਜਗ ਗਮਠ ਜਤਠਜਗ ਗਮਠ ਜਤਠਜਗ ਨਮਕਂ ਖ਼ ਗਮਠ ਅਮਠ ਜਤਠਗਅ ਜਲਅਚ ਲਓ੍ਿਰਖ ਂਜਣਾਮਕਂ ਖ਼1ਖ਼ ਗੀਮaਚ ਖ਼ ਲਜਅ੍ਰਮ ਤਚ੍ਰ ਦਖੀ ਪਞਖੀ ਤਝਬਜ੍ਰ ਤਚਾਂਦਮਕਂ ਖ਼ ਜਕਅ’ ਠਢ ਾਙਚ ਅਮਜੀ ੍ਰਖਗਰ ਾਮ; ਂਡਣ ਂਮਕਂ ਖ਼1ਖ਼ ਂਹਮਠ; ਪਹ ਪਜਆਮ ਬਜ੍ਰ੍ਰ ਾਗਠ ਾਂਅਖ ਖ਼ ੍ਰਖaਓ aਚ੍ਰਜਗ ਬਮਜਗ ਬਗਖ ਗਮਠ ਅਮਠ ;ਂਅਖ ਖ਼2ਖ਼ ਤਓਾਗ ਾਓਾਗ ਹਰਜਅ ਨਞਠਖ ੍ਰaਓ ;ਮਹ ਅ ਂਮਕਂ ਖ਼ ਗਮਠ ਅਮਠ ਙਮਜ ਿਂਝਜਠਞ੍ਰ ਾਮੀਖ ਜਲਾਂਚ ਾਂਮਕਂ ਖ਼3ਖ਼ ੍ਰਜਹ ਨਗਠ ਾਗਠ ਜਲਜਣ ਜਆਂਖਣ ਗਮਠ ਅਮਠਚ ;ਖੀਂ ਖ਼ ਪਚਗ ਬਞਤਮਜਦ ਹਅ ਾਲਂਗ ਗਮਠਚ ਾਜਗ ਤਅਖੀਂ ਖ਼4ਖ਼5ਖ਼

ਂਢ੍ਰਡਮਗ, 19 ਹਖT (ਤਝਠ੍ਰ 551 ਅਮਆਛਮੀਂ) ਂਝਪਯ 692

ਗਮਪਚ ਣਅਮਤਗਂ ਲਮਘਂ ਨਪ੍ਰ ਾਲਂਗ ਹਂ ਾਂ
?> ਤਜ੍ਰਪਚਗ ਬਞਤਮਜਦ ਖ਼
ੀਖ ਨਮਕਂ! ਬਞਨਓ ਦਮ ਜਤਠਗਅ ਾਗ, ਬਞਨਓ ਦਮ ਜਤਠਗਅ ਾਗ ੁ ਤਦਮ ਗਮਠ ਦਮ ਜਤਠਗਅ ਾਗ ੁ ਬਞਨਓ ਦਮ ਜਤਠਗਅ ਾਗਅ ੍ਰਰਟ ਜਲਅਮ ਲੀਚ੍ਰ ਹਂਡ (ਜਡਾਮਗਰੁ ਜਡਫ) ਚਿੱਲਦਖ ੀਅ ੁ1ੁਗੀਮaਚੁ ਡੀਚਵਂ, ਬਚੱ੍ਰਗ, ਤਗਂਗ, ਭਗ, ਦ+;੍ਰਜ਼ਜਕੀ ਤਮਗਖ ਤਚਾਂ ਦਖਘ ਡਮ;ਖ ਹਮਬਦਖ ੀਅ, ਬਗ ਹਦਰਟ ਠ+੍ਰ-ਗਓਬ ੍ਰਖਗਮ ਂ_ਂਗ;ਮ ਤਠਮ ਂਮਜਕਂਮ, ੍ਰਰੁ ਜਕੀਅਰੁ ਜਡਫਰਟ ਾਰਕਂ ਨਂ ੍ਰਖਗਮ ਂਮਬਘਮ ਅੀਂਟ ਗਜੀ ਹਮਜਕਪਮ ੁ1ੁ ਂਹਮਠ;, ਪਹ, ਪਜਆਮਜ਼ਜਕੀ ਜਡਾਮਗ ਾਗਦਖ ਗੀਖ, ਬਗ ਹਦਰਟ ਬਗਠਮ੍ਰਠਮ ਦਮ ਅਮਠ ਜਕੀਅਰੁ ਅਖ ਜਤਠਜਗਂਮ, ੍ਰਰੁ ਜਕੀ ਨਂ (ਜਕੀਅਰੁ ਜਡਾਮਗਰੁ ਜਡਫਰਟ) ਬਮਗ ;ਝਭ ਪਕਖ ੁ2ੁ (ੀਖ ਤੱਹਘ!) ੍ਰਓਝ ਤਓਗ, ਾਚੱ੍ਰਖ ਂਮਜਦਾ ਦਂਂਰੁ ਹਓਅਂਂਰੁ ਜਡਫ ਨਵਾਦਮ ਜਗੀਮ, ਜ±ਗ ਨਂ ੍ਰਢਏ (ੀਚਘ) ਛਗਠ ਅੀਂਟ ਂਮਕਂ (੍ਰਓਝ ਂਹਖ ਨਂ ਅਮਠ ਅੀਂਟ ਜਤਠਗਦਮ) ੁ ਬਗਠਮ੍ਰਠਮ ਦਮ ਂਝਜਠਞ੍ਰ-ਅਮਠ ਜਡਤਮਗ ਾਖ ਜਾaਚਟ (ਜਡਾਮਗਰੁ ਦਮ) ੰਜੀਗ ਾਂਮ ਜਗੀਮ ੀਢਟੈ ੁ3ੁ (ੀਖ ਨਮਕਂ!) ਛਮਤ੍ਰੂੰਰੁ ਂਅਚਤਮਗ ਾਂ੍ਰਖ ਹਮਘ ਡਮ;ਖ ਜੀੜਖ ਾਝਠ ੀਅ, ੍ਰਖ ਛਮਤ੍ਰੂੰਰੁ ਜਡਫ ਜਾਅ.ਰੁ ਾਝਠਰੁ ਲਮਗਖ ਠਅਮੀਂ ੀਢਜ਼ਜਕੀ ਡਜੀਠ ਙੱ ਿਦਖੀ, ੍ਰਖ ਬਗਠਮ੍ਰਠਮ ਦਮ ਅਮਠ ਜਤਠਗ ੁ ੀਖ ਦਮਤ ਾਲਂਗ! ੍ਰਓਝ ਂਮਬਘਖ ਪਚਗਓ ਦਂ ਜਾਗਬਮ ਅਮ; ਂਮਬਘਖ ਬਗਠਮ੍ਰਠਮ ਏ ੀਂ ਂਮਬਘਮ ਜਬਂਮਗਮ (ਤਮ੍ਹਂ) ਲਘਮ ੁ4ੁ5ੁ ਛਲਦ ਦਮ ਨਮਡ ਯਜ਼ਬਗਠਮ੍ਰਠਮ ਦਮ ਅਮਠ ਜਤਠਗਰਜ਼ਜਕੀਂ ੀਢ ਤਦਮ ਦਮ ਤਮ੍ਹਂ, ੍ਰਖ ਜਕਤ ਦਂ ਲਗਾਜ੍ਰ ਅਮ; ਲੜਖ ਲੜਖ ਜਡਾਮਗਂ ਨਂ ੍ਰਗ ਹਰੁਦਖ ੀਅ ੁ ਾਗਠ-ਾਰੁ ਿਦਖ ਨਚ;ਖਜਾਂਂਰੁ ਜਡਫ ਅਮੀ ਬਡਰ ੁ

 

RAAG DHANAASAREE, THE WORD OF DEVOTEE KABEER JEE:
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

Remember the Lord, remember the Lord, remember the Lord in meditation, O Siblings of Destiny. Without remembering the Lord’s Name in meditation, a great many are drowned. || 1 || Pause || Your spouse, children, body, house and possessions — you think these will give you peace. But none of these shall be yours, when the time of death comes. || 1 || Ajaamal, the elephant, and the prostitute committed many sins, but still, they crossed over the world-ocean, by chanting the Lord’s Name. || 2 || You have wandered in reincarnation, as pigs and dogs — did you feel no shame? Forsaking the Ambrosial Name of the Lord, why do you eat poison? || 3 || Abandon your doubts about do’s and dont’s, and take to the Lord’s Name. By Guru’s Grace, O servant Kabeer, love the Lord. || 4 || 5 ||

 

Sunday, 19th Jayt’h (Samvat 551 Nanakshahi) Page: 692