ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਰਲਾ! ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ || Ladda News Comedy Show

Parkash Singh Badal asks for reclamation of all votes for voting